• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

KONKURSY DLA UCZNIÓW

Regulamin I edycji 

Międzyszkolnego Konkursu Literackiego 

„Fantastyczna literatura”  dla szkół podstawowych i gimnazjów

2018/2019

 

§ 1

 1. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki  w Sycowie.
 2. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowao literaturą i promowanie czytelnictwa wśród młodzieży.

§ 2

Uczestnikami konkursu mogą byd uczniowie klas  siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjów. § 3

 1. Konkurs jest dwuetapowy.
 2. Etap I konkursu - szkolny - odbywa się w szkołach, które zgłosiły swój udział w konkursie 22.01. 2019 r. 
 3. Etap II konkursu - finał - odbywa się w Liceum Ogólnokształcącym  im. T. Kościuszki, przy  ul. Kościelnej 12 w Sycowie  20.03.2019r.

 

§ 4

 1. Warunkiem udziału w etapie szkolnym jest zgłoszenie szkoły do udziału  w konkursie, a następnie rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru przez uczniów danej szkoły w czasie i terminie wyznaczonym przez Organizatora.
 2. Każda szkoła zgłasza swój udział w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, będącego załącznikiem do regulaminu konkursowego.
 3. Formularz zgłoszeniowy należy przesład bądź dostarczyd do sekretariatu szkoły do 22 grudnia 2018r. 
 4. Szkoły uczestniczące w konkursie, po przeprowadzeniu I etapu konkursu przesyłają  drogą mailową na adres organizatora  wyniki wszystkich uczniów, którzy uzyskali co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów do 15.02.2019r.
 5. Nieprzesłanie wyników uczniów z etapu szkolnego w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

 

 

 

§ 5

1.Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu. 

2.Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu.

3.Dyrektor szkoły zobowiązany jest też do zebrania i przechowywania oświadczeo rodziców o treści: 

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., NR 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

..........................................................., uczennicy/ucznia klasy .......................  Szkoły ........................................................................................., do celów

związanych z jego udziałem w Międzyszkolnym Konkursie Literackim  „Fantastyczna literatura” , w roku szkolnym 2018/2019.

                                                  ......................................................................... 

                                                               (data i podpis rodziców)

Oświadczenia dyrektor przekazuje organizatorowi wraz z wynikami etapu szkolnego.

 

§ 6

 1. Do II etapu - finału przechodzi  30 uczniów z najlepszymi wynikami. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestników finału w szczególnych sytuacjach.

3.Szkoły, których uczniowie zakwalifikowani zostali do finału konkursu, będą poinformowane o tym drogą mailową lub telefonicznie przez Organizatora do dnia 22 lutego 2019r

 

§ 7

 1. W finale każdy z uczestników rozwiązuje test składający się z zadao zamkniętych i otwartych, sprawdzających znajomośd wskazanej literatury.
 2. Każdy uczeo na rozwiązanie testu ma 60 minut. 

§ 8

Zakres wiedzy i umiejętności sprawdzanych w konkursie wyznacza literatura wyszczególniona w złączniku do niniejszego regulaminu. § 9

1.Termin etapu szkolnego konkursu wyznacza się na 22.01. 2019 r. roku, godzinę 12.00. Test trwa 30 minut.

 1. Szkoły, otrzymują na dwa dni przed wyznaczonym terminem etapu szkolnego test konkursowy wraz z kluczem odpowiedzi dla nauczycieli.
 2. Materiał testowy i klucz odpowiedzi przesłany zostanie przez Organizatora na adres e-mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Do  15. 02.2019 r. szkoła zobowiązana jest do podania uczestników, którzy uzyskali co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów.
 4. Do 22.02.2019 r. organizator poinformuje o wynikach etapu szkolnego  i prześlę listę zakwalifikowanych uczniów.
 5. Etap II - finał - odbędzie się 20.03.2019r. o godzinie 10.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Sycowie. 
 6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zaplanowane jest po zakooczeniu etapu II  - finału  20.03.2019r. , o godz. 14.00.

Opiekę nad uczniami w tym czasie zapewnia organizator konkursu. 

§ 10

1.Tytuł finalisty I edycji Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Fantastyczna literatura” otrzymuje 10 najlepszych uczestników  II etapu – finału konkursu.

2.Tytuł laureata I edycji Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Fantastyczna literatura” otrzymuje 3 najlepszych uczestników II etapu – finału konkursu.

3. Nagrody rzeczowe wręczone będą najlepszym uczestnikom drugiego etapu, którzy zajmą I, II i III miejsce.

4.Dla wszystkich uczestników etapu finałowego  konkursu przewidziano dyplomy uczestnictwa w finale.

§ 11

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na jego stronie internetowej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany terminów lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

4. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.

 

 

Załącznik nr 1-Wykaz literatury konkursowej; Załącznik nr 2-Zgoda na przetwarzanie danych; Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszenia szkoły - ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA PONIŻEJ

 

 

 

 

 

Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy – Złodziej pioruna  (z serii Percy Jackson i bogowie olimpijscy) motywujący dzieci i młodzież do czytania książek 

 

 

Przypominamy, że do dnia 28 września można przysyłać prace na Dolnośląski Konkurs Historyczno-Artystyczny „Tobie Polsko” tobiepolsko@zsp.olesnica.pl

 Konkurs objęty jest patronatem honorowym Wojewody Dolnośląskiego.
 
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! Wszystkie informacje znajdują się na
stronie szkoły w zakładce Tobie Polsko. http://zsp.olesnica.pl/tobie-polsko/