Szkoła Podstawowa nr 2 im.M.Konopnickiej

     

    

 

ul. Mickiewicza 5, 56-500 Syców

Tel: (62) 785-51-57

E-mail: podstawowa2@wp.pl

Komunikaty i zarządzenia

 

 

 

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

 

Ubezpieczycielem , grupowego ubezpieczenia

następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów

w roku szkolnym 2015/2016 jest firma AXA.

Suma ubezpieczenia to 24.000,00zł

Składka na ubezpieczenie wynosi 32,00  zł.

 

Wychowawcy po zebraniu całości od uczniów rozliczają się w sekretariacie szkoły najpóźniej do dnia 18 września 2015r.

 

 

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – STYPENDIA

 

Do 15.09 2015 r. – można składać wnioski na Stypendia szkolne w roku szkolnym 2015/2016 dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Syców. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobe w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także, gdy rodzina jest niepełna.

 

Wnioski można pobierać i składać w SP nr 2 u pedagoga szkolnego gabinet nr 40, oraz w Zespole Oświaty samorządowej w Sycowie (UMiG, pokój 29, II piętro)

 

Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające dochody rodziny.

 

 

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2015/2016

 

Lp.

Zdarzenia - czynności

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządze-nia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia  2002 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

1 września 2015r.

Godz. 9.00

2.

Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie Planu Nadzoru Pedagogicznego.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów, wybory uzupełniające do Rady Rodziców Poinformowanie rodziców uczniów klas V o warunkach przeprowadzenia sprawdzianu zewnętrznego w kl. VI

10 września 2015 r. – godz. 7.20

 

10 września 2015 r. – godz. 18.00

3.

Dzień Edukacji Narodowej ( Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych  (podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego– Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

14 października 2015 r.

4.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych  (podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego– Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

9 i 10 listopada 2015 r.

5.

Święto Niepodległości

11 listopada 2015 r.

6.

Wywiadówka śródokresowa. Spotkanie z Radą Rodziców.

16 listopada 2015 r. 16.00 i 17.00

7.

Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi,  bieżąca informacja o wynikach w nauce i zachowaniu oraz  porady dla rodziców

 

14 grudnia 2015 r.

8.

Zimowa przerwa świąteczna (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia  2002 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

23 grudnia 2014r. – 1 stycznia 2016 r.

9.

Święto Trzech Króli

6  stycznia 2016 r.

10.

Ostateczny termin wystawienia ocen i poinformowanie uczniów o ocenach z przedmiotów i zachowania za I okres

18 stycznia 2016 r.

11.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

21 stycznia 2016 r.

12.

Rada Pedagogiczna plenarna

 27 stycznia 2016 r.

13.

Zebrania z rodzicami – wywiadówka za I okres. * * Spotkanie z rodzicami kl. VI-tych: Kryteria oceniania na sprawdzianie zewnętrznym -

28 stycznia 2016 r.

14.

Ferie zimowe(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia  2002 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

1 – 14  lutego 2016 r.                          

 

15.

Rekolekcje wielkopostne

 17 – 19 lutego 2016 r.

16.

Rada Pedagogiczna szkoleniowa ,, Kreowanie dobrego wizerunku szkoły.

 

14  marzec 2016 r.- godz. 14.30

 

17.

Wiosenna przerwa świąteczna(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt  3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia  2002 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

24 -29  marca 2015r.

18.

Sprawdzian po szóstej klasie
szkoły podstawowej- godz. 9.00 (podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia  2007 r.  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

 

5 kwietnia 2016 r.(wtorek)

19.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I –V  w dniu sprawdzianu

5 kwietnia 2016 r.

20.

Wywiadówka śródokresowa - informacja o wynikach  w nauce i zachowaniu

14 kwietnia 2016 r.

21.

Rada Pedagogiczna – organizacja roku szkolnego 2016/2017

termin do ustalenia ok. 20 kwietnia 2016 r.

22.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych  (podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego– Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2 maja 2016 (poniedziałek)

23.

Spotkanie z rodzicami, informacja  nt. przewidywanych ocen rocznych

12 maja 2016 r. (czwartek)

24.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych  (podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego– Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

27 maja 2016 (piątek)

25.

Informacja  o wynikach indywidualnych sprawdzianu zewnętrznego

 ....czerwiec 2016 r.

26.

Dodatkowy termin sprawdzianu po szóstej klasie

2 czerwca 2016 r. (czwartek)

27.

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych klas I-szych

6 czerwca 2016 r. (poniedziałek)

28.

Ostateczny termin wystawienia ocen. Poinformowanie uczniów o ocenach z przedmiotów i zachowania na koniec roku

13 czerwca 2016 r.

29.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

16 czerwca 2016 r.

30.

Rada Pedagogiczna plenarna

27 czerwca 2016 r.

31.

Spotkanie z Radą Rodziców – informacja podsumowująca pracę szkoły, wnioski i wyniki nadzoru pedagogicznego

 

23 czerwca 2016 r.

32.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia  2002 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

24 czerwca 2016 r.

33.

Ferie letnie

27 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.

34.

Rada Pedagogiczna organizacyjna

planowana na 30 sierpnia  2016 r.